Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

  1. Algemene voorwaarden Kooyman & van Belzen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Kooyman & van Belzen gedaan resp. aangedaan met derden, verder te noemen: de opdrachtgever.

  1. Aansprakelijkheid

2.1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de medewerkers van Kooyman & van Belzen veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, en dat de apparatuur veilig kan worden opgesteld.

2.2. Kooyman & van Belzen kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade of ongeval. Aansprakelijkheid is ten alle tijden voor de opdrachtgever.

2.3. Kooyman & van Belzen zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door de opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.

2.4. Kooyman & van Belzen is niet aansprakelijk voor evt. gehoorbeschadiging voortvloeiend uit het optreden, Kooyman & van Belzen heeft een decibelmeter en houd dit gedurende avond nauwlettend in de gaten houden.

2.5. Kooyman & van Belzen is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Kooyman & van Belzen of van hen, die door Kooyman & van Belzen te werk zijn gesteld.

2.6. In situaties zoals bijvoorbeeld, vechtpartijen en gooien met drank, waar schade is ontstaan aan apparatuur en/of andere bezittingen van Kooyman & van Belzen zal de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

  1. Annuleringen

3.1. Indien de opdrachtgever de opdracht ontbindt zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht indien:

7 dagen of korter: 100%
7 tot 14 dagen: 75%
14 tot 31 dagen: 50%
Meer dan 31 dagen: 25%

3.2. Indien de annulering de oorzaak is van ziekte, ongeval en/of overlijden, gelden deze regels niet.

3.3. Indien Kooyman & van Belzen zelf door complicaties, zoals genoemd in 3.2, niet in staat is om het feest te verzorgen, zal dit zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan de opdrachtgever. In deze situatie vervalt dit contract zonder kosten voor beide partijen.

Kooyman & van Belzen zal in dat laatste geval al het mogelijke pogen een vervangende show te regelen.

  1. Betalen

4.1. Als het bedrag wordt overgemaakt, vermeld dan het factuurnummer duidelijk bij het overgemaakte bedrag.

4.2. Bij een niet tijdige betaling van enig bedrag door de opdrachtgever aan Kooyman & van Belzen is de opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 4% per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.

  1. Locatie

5.1. Voor de apparatuur zijn er minstens 2 stroomgroepen nodig (220 volt) (voor licht en geluid). Wanneer er sprake is van het leveren van uplichting, is er behoefte aan meerdere stroompunten (2 stroomgroepen en 1 groep krachtstroom (380 volt)).

5.2. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.

5.3. Indien de stroompunten meer dan twintig meter weg zijn, dient dit zo snel mogelijk doorgegeven te worden.

5.4. Wanneer er sprake is van slechte stroomgroepen of niet juiste normering, waardoor er schade ontstaat aan de apparatuur van Kooyman & van Belzen is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

5.5. De opdrachtgever, dient ervoor te zorgen dat er een geldige, werkende brandblusser/brandslang aanwezig is bij de apparatuur van Kooyman & van Belzen t.b.v. van de veiligheidseisen van de brandweer.

  1. De feestavond

6.1. Als u sketches op wilt voeren, is het handig om dit van tevoren te melden, zodat er rekening mee gehouden kan worden.

6.2. Sketches of muziek wat hiervoor aangeleverd wordt, dient van hoge kwaliteit te zijn en op een legale wijze te zijn verkregen.

  1. Buma-Stemra rechten

7.1. De opdrachtgever dient te zorgen voor alle vereiste vergunningen en eventuele kosten met betrekking tot Buma-Stemra rechten, die voortvloeien uit het door Kooyman & van Belzen ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via Kooyman & van Belzen beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever die voorts Kooyman & van Belzen vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door Buma-Stemra. Een bestaande horecagelegenheid zal altijd al over deze rechten beschikken.

  1. Vergunningen

8.1. De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als onmacht.

8.2. De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoersmiddelen directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie alsmede om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.

8.3. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.

  1. Foto filmmateriaal

9.1. Kooyman & van Belzen behoudt zich het recht tijdens een feestavond foto of filmmateriaal vast te leggen, ten promotie van de drive-in show. Materiaal kan eventueel digitaal gebruikt worden op websites, social media en bijvoorbeeld YouTube. Uiteraard zal Kooyman & van Belzen altijd discreet met dit materiaal omgaan. Bezwaren hiertegen zullen ten alle tijden door Kooyman & van Belzen worden gerespecteerd.

  1. Reisvergoeding & Tarief

10.1. Buiten een straal van 10 km van ons thuisadres hanteren wij transportkosten van €0,75 per km.

10.2. Mochten er kosten zijn om de auto ofwel de aanhanger te parkeren dan zijn deze te allen tijde voor de opdrachtgever.

10.3 Een boeking bestaat uit een avond draaien en de op- en afbouw van onze apparatuur. Na 1:00 s ‘nachts hanteren wij een toeslag van €100,- per extra gedraaid uur.